بازدید چهار ساعته استاندار اردبیل به همراه سرپرست سازمان صنعت معدن و تجارت استان اردبیل از واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال

✔️۶۳درصد واحدهای تولی‌دی استان فعال هستند